Vedtægter for All Time Fitness

§ 1 Navn, stiftelse, og hjemsted
Foreningens navn er All Time Fitness
Foreningens stiftelsesdato er d. 12. maj 2010
Foreningens beliggenhed er Skullerodsholm Aktivitetshus, Smedestræde 2, 5792 Årslev.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde fitnessfaciliteter og instruktion til alle borgere fra 15 år og opefter.
Der kan dog oprettes hold for 12 – 14 årige, under forudsætning af, at instruktøren har den fornødne kompetence til at forestå holdets aktiviteter.
De 12 – 14 årige har kun adgang til All Time Fitness lokaler i forbindelse med den holdaktivitet de er tilmeldt.

§ 3 Medlemskab
Foreningen er medlem af DGI Fyn.

§ 4 Medlemmer
Alle personer der er fyldt 15 år kan optages som medlem.
Et medlem melder sig ud når kontingentet til foreningen udløber.
Et medlem kan udelukkes med øjeblikkelig virkning hvis vedkommende ikke overholder foreningens retningslinjer – udelukkelsen besluttes af bestyrelsen og skal være skriftlig. Kontingent tilbagebetales ikke.
Medlemmerne skal betale kontingent forud. Det forventes at medlemmerne møder op til medlemsmøder og i hverdagen efterlader lokalerne som de modtages.
Medlemmerne har ansvar for at hjælpe hinanden i træningssituationer samt hjælpe foreningen på arbejdsdage.
Medlemmerne træner under eget ansvar. All Time Fitness kan således ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af medlemmernes aktiviteter.

§ 5 Foreningens struktur.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Bestyrelsen varetager medlemmernes ønsker i tråd med generalforsamlingens beslutning.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamling/årsmøde (medlemsmøde).
Generalforsamling afholdes i udgangen af 1. Kvartal.
Der indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Fitnesscentret og via e-mail.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Alle med gyldigt medlemskab af foreningen har stemmeret.
Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal – i sager med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemningsformen er ved håndsoprækning eller skriftlig hvis mindst et medlem ønsker det.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Foreningens regnskab til godkendelse
6. Foreningens budget til orientering
7. Debat om foreningens formål, fremtid og evt. nye tiltag.
8. Orientering om kontingent.
9. Valg til bestyrelsen
10. Valg af 2 suppleanter (for 1 år)
11. Valg af revisor.
12. Indkomne forslag
13. Evt.

§ 7 Hæftelse
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har.
Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.
Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.
Denne skal afholdes senest en måned efter anmodning og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Fitnesscentret samt via e-mail.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består at 5 medlemmer hvoraf 3 skal være fyldt 21 år.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. I lige år er 2 på valg og i ulige år er 3 på valg.
Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode.
Bestyrelsens opgaver er at skabe gunstige betingelser for Fitnesscentret således at flest mulige får gavn af tilbuddet.
Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal i sager med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10 Tegningsret
Formand og kasserer har fuldmagt til at underskrive dokumenter.

§ 11 Foreningens økonomi
Overskud af foreningens virksomhed må kun tilfalde foreningen. Foreningen må ikke drives i kommercielt øjemed.
Foreningens kasserer fører regnskab med foreningens pengebevægelser, kassebog, mm.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Foreningens valgte revisor reviderer driftsregnskab, status, budget.

§ 12 Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet dette.
Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Foreningens økonomiske midler og inventar overgår ved opløsning til DGI Fyn til støtte af det lokale ungdomsarbejde.

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer:
11.03.2019 – § 6 Generalforsamling afholdes i udgangen af 1. Kvartal.
11.03.2019 – § 9 Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode.
19.11.2021 – § 6 punkt 8. Orientering om kontingent.